Regulamin sklepu internetowego

SPIS TREŚCI
1 Definicje
2 Kontakt ze Sprzedawcą
3 Wymogi techniczne
4 Zakupy w Sklepie
5 Płatności
6 Realizacja zamówienia
7 Prawo odstąpienia od umowy
8 Reklamacje
9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10 Dane osobowe
11 Zastrzeżenia
12 Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

1 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Center Fillers prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem centerfillers.com
Sprzedawca – CENTER FILLERS Sp. z o.o., mieści się pod adresem: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, NIP: 9512522634, REGON: 389436983, KRS: 0000910234

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2 Kontakt ze Sprzedawcą

2.1 Adres pocztowy:  ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa

2.2 Adres e-mail: kontakt@centerfillers.com
2.3 E-mail dla reklamacji: kontakt@centerfillers.com

2.4 Telefon: +48 508 345 984

3 Wymogi Techniczne

3.1 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

3.2 Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

4 Zakupy w sklepie

4.1 W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto.

4.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.4 Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez centerfillers.com za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Centerfillers.com
 4. d) Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego centerfillers.com , nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Centerfillers.com.

4.5 Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

4.6 Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

4.7 Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4.8 Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje aktualne  i zgodne z prawdą dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

4.9 Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego, 

4.10 Kupujący decydując się na zakup produktów w sklepie centerfillers.com oświadcza, że jest lekarzem lub kosmetologiem posiadającym kwalifikacje do zastosowania zakupionych produktów lub przeszkolonym specjalistą (pielęgniarka, ratownik medyczny)  z zakresu zastosowania zakupionego produktu.

4.11 Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

4.12 Sprzedawca realizuje zamówienia Kupujących z Krajów Unii Europejskiej tylko i wyłącznie Kupujących posiadających aktywny VAT UE (aktywny Nip Europejski).

4.13 Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

5 Płatności

5.1 Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24.

5.2 Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

5.3 W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.

5.4 Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5.5 Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

5.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towaru znajdującego się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed dokonaniem zmiany ceny, będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.

6 Realizacja zamówienia

6.1 Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

6.2 Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

6.3 W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

6.4 W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

6.5 Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: Za pośrednictwem firmy kurierskiej

6.6 Dostawa Towarów dla Kupujących z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

6.7 Dostawa dla Kupujących z aktywnym VAT UE (aktywnym NIP UE) odbywa się  do krajów należących do Unii Europejskiej, pod adres wskazany przez Kupującego. 

6.8 Sprzedawca nie odpowiada za użytkowanie Towaru niezgodnie z przeznaczeniem.

7 Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Centerfillers.com, tylko i wyłącznie w sytuacji gdy zakupiony produkt okazał się ,,wadliwy,, a wadliwość tą można było  dostrzec tylko  po otwarciu produktu.

W innych przypadkach odstąpienie Kupującego od umowy sprzedaży nie jest możliwe. Produkty, które oferuje Sklep Centerfillers są produktami do zabiegów kosmetologii estetycznej. Sklep Centerfillers oferuje oryginalne produkty od Producentów lub ich Dystrybutorów. Bez badań laboratoryjnych Sklep Centerfillers nie jest w stanie stwierdzić czy odesłany produkt, jest tym samym produktem, który został zakupiony. Mając powyższe na uwadze, jak również dobro Klientów, przede wszystkim zdrowie Klientów Sklep nie przyjmuje zwrotów produktów poza wspomnianym wyjątkiem ewentualnej wadliwości, którą można było dostrzec tylko w momencie otwarcia produktu, czego Sprzedający Sklep Centerfillers nie był w stanie zweryfikować podczas normalnego przechowywania produktu.

7.2. W przypadku gdy Kupujący po otwarciu produktu dostrzeże wadliwość produktu, ma niezwłocznie sporządzić dokumentację fotograficzną i w ciągu 24h poinformować drogą elektroniczną  ( kontakt@centerfillers.com) Sprzedawcę. 

7.3) Kupujący ma odesłać  wadliwy produkt na adres siedziby firmy ul. rtm. Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa wraz z papierowym formularzem zwrotu w ciągu 7 dni. Bieg rozpoczyna się od daty otrzymania przez Sprzedającego powiadomienia wraz z dokumentacją fotograficzną przesłanego drogą elektroniczną. Kupujący ponosi koszty zwrotu wadliwego towaru.

7.4 Zwrotu płatności lub wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca dokona w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego produktu. 

7.5 Jeśli Kupujący zdecyduje się na  zwrot płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, na co Klient, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę. Jeżeli zaś płatność została dokonana gotówką, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta

7.6 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania wadliwego towaru.

7.7 Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). 

8 Reklamacje

8.1 W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

8.2 Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • żądać usunięcia wady

8.3 Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w ust. 2 Regulaminu.

8.4 Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa

8.5 Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

8.6 Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w 2 Regulaminu.

8.7 Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 Centerfillers.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Centerfillers.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać elektronicznie na adres e-mail: kontakt@centerfillers.com

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10 Dane osobowe

10.1 Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

10.2 Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

11 Zastrzeżenia

11.1 Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

11.2 Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

11.3 Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

11.4 Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

12 Postanowienia końcowe.

12.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centerfillers.com a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centerfillers.com a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy Centerfillers.com

12.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

Wzór formularza odstąpienia od umowy.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

CENTER FILLERS Sp. z o.o.

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, Polska

NIP PL9512522634

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin newslettera sklepu Centerfillers

1 Definicje

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Centerfillers prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://centerfillers.com 
Usługodawca – CENTER FILLERS Sp. z o.o.

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, Polska

NIP PL9512522634


Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

2 Newsletter

2.1 Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2.2 Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

2.3 Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

2.4 Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez 2.5 Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

2.6 W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

2.7 Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: https://centerfillers.com

2.8 Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

3 Reklamacje

3.1 Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@centerfillers.com

3.2 Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

4 Dane osobowe

4.1 Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.

4.2 Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

5 Postanowienia końcowe

5.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

5.2 Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

5.3 W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

5.4 W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@centerfillers.com , co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5.5 Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies. Zobacz naszą politykę prywatności.